ZASADY REKRUTACJI DO KLASY  PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W DAMNICY

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Informacje ogólne
 2. Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 • dzieci 8 letnie (urodzone w roku 2012) – jeśli decyzją dyrektora szkoły został im odroczony obowiązek szkolny w roku szkolnym 2019/2020
 1. Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
 2. Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). Zgłoszenia i wnioski składa się do 24 kwietnia 2020 r. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły zsdamnica.pl  (zakładka Strefa Rodzica). Wnioski można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres sekretariat@zsdamnica.pl (pliki tekstowe, skany), przesłać listownie lub wrzucić do skrzynki w Zespole Szkół w Damnicy w godzinach pracy 7.30 – 15.00.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 1. kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 w Damnicy, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Kandydaci spoza obwodu

 1. kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
  1. kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Damnica w Uchwale Nr XXX/221/17 z dnia 23 marca 2017 r. Poszczególnym kryteriom została przypisana określona liczba punktów
  2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, szkoły podstawowej znajdującego się w obwodzie Gminy Damnica – 2 pkt;

2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola przy szkole lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego składany jest wniosek – 2 pkt;

3) wielodzietność rodziny kandydata ( rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) – 2 pkt.;

4) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 2 pkt;

5) dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Damnica – 2 pkt.

 1. 1. Spełnienie kryteriów zawartych w ust. 2 pkt 1) i 2), potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki.
 2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów o których mowa w ust. 2 pkt 3), 4), 5) uważa się oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Terminy  postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego 

na rok szkolny  2020/2021 do klas I szkół podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica

 

Lp.

 

Czynności  postępowania rekrutacyjnego

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.  

25.03.2020

24.04.2020

 

01.06.2020

10.06.2020

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

15.05.2020

 

17.06.2020

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 18.05.2020

27.05.2020

18.06.2020

26.06.2020

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

29.05.2020

 

29.06.2020

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Damnicy ustalony uchwałą Rady Gminy Damnica nr VII/59/2019 z dnia 28 marca 2019 r. obejmuje następujące miejscowości: Bięcino, Budy, Dębniczka, Damnica, Mrówczyno, Strzyżyno, Świecichowo.