Uwaga komunikat - projekt "Grant PPGR" zmiana w zapisach dokumentacji konkursowej

Szanowni Mieszkańcy,
w związku ze zmianą wytycznych konkursowych w ramach naboru dla konkursu ”Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, Gmina Damnica jako Wnioskodawca, w dniu 17.11.2021 roku została zobowiązana przez instytucję przyznającą granty do zweryfikowania złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia w PPGR. Fakt zatrudnienia ma być potwierdzony następującymi dokumentami: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PPGR.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do osób, które złożyły wnioski bez dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR o ich niezwłoczne dostarczenie (do 3.12.2021 r.) do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Damnica. Niedostarczenie zaświadczeń będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.
Powyższe nie dotyczy osób, które dostarczyły już ww. dokumenty.