Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zespół Szkół w Damnicy przystąpił do projektu pn. „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Zaplanowane zajęcia dodatkowe dla dzieci będą realizowane w okresie kwiecień 2024r. – czerwiec 2025r.

Celem Grantu jest przyczynienie się do kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienia kompetencji nauczycieli, w szczególności w szkołach o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej, znajdujących się na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, zagrożonych trwałą marginalizacją, z wyłączeniem szkół specjalnych.

W ramach Grantu realizowane zadania będą obejmować:

  1. a) wsparcie uczniów polegające na: rozwijaniu kompetencji kluczowych, pomocy psychologicznej i doradztwie zawodowym;
  2. b) wsparcie nauczycieli polegające na podniesieniu ich kompetencji w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, realizacji zindywidualizowanego procesu kształcenia, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz stosowania aktywizujących metod i technik nauczania.

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

  1. Przewidziane formy wsparcia dla grupy docelowej mają charakter nieodpłatny ( zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia rozwijające zainteresowania, wyjazdy do filharmonii, teatru, wycieczki, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców).
  2. Przedstawiciele grupy docelowej mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia, wg własnych potrzeb i możliwości.
  3. Zajęcia stacjonarne dla dzieci, odbywać się będą na terenie szkoły.
  4. Szkoła udostępni sale, zakupione wyposażenie i niezbędne materiały dydaktyczne i biurowe do realizacji zajęć dla dzieci, zgodnie z ich charakterem i potrzebami programowymi.

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

  1. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter ciągły, aż do momentu zrekrutowania grupy docelowej.
  2. Osoby będące przedstawicielami grupy docelowej mogą zgłosić chęć uczestnictwa w kilku formach wsparcia, poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego do sekretariatu szkoły, do koordynatora projektu lub prowadzącego daną formę zajęć.
  3. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, każdy z potencjalnych uczestników (uczeń/uczennica) będzie miał jednakowy dostęp do zaplanowanych w projekcie form wsparcia bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie czy światopogląd.
  4. Przewiduje się, że wszyscy uczniowie wezmą udział w projekcie na różnych jego etapach ( zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia rozwijające zainteresowania, wyjazdy do filharmonii, teatru, wycieczki). Otrzymają oni do wypełnienia formularze, w których rodzice zadeklarują uczestnictwo w projekcie.