Rozdanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w piątek tj. 8 lipca 2022 r. w godzinach 7:30 – 15:00 w sekretariacie szkoły. Wraz z zaświadczeniem uczniowie otrzymają także dwie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Odbiór zaświadczenia potwierdza podpisem uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny.