Szanowni Rodzice uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Damnicy

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. W związku z możliwością powrotu uczniów do szkoły, proszę o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dostępnymi pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych, ponieważ to te wytyczne określają możliwości i standardy prowadzenia zajęć z uczniami, którzy wrócą do szkoły. Wytyczne w istotny sposób ograniczają rodzaje aktywności uczniów oraz wyposażenie sal lekcyjnych. Konieczność zapewnienia realizacji podstawy programowej dla uczniów pozostających w domu, będzie wymagała w dalszym ciągu prowadzenia przez wychowawcę klasy zdalnego nauczania, co uniemożliwi mu prowadzenie zajęć z uczniami w szkole. Zatem przebywanie uczniów w szkole nie będzie gwarantowało realizacji materiału lekcyjnego z danego dnia, ponieważ zajęcia opiekuńcze będą prowadzili także nauczyciele, którzy nie są specjalistami w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

Zakres opieki nad uczniami w szkole zostanie określony po zebraniu informacji o liczbie dzieci, godzinach pozostawania w szkole, sposobie dowozu uczniów do szkoły, korzystaniu z dożywiania (obiady) stosownie do zgłoszonych przez Państwa potrzeb.

Proszę o  przemyślenie powyższych kwestii i w przypadku konieczności powrotu Państwa do pracy, a dzieci do szkoły, zgłoszenie do 19 maja (wtorek) informacji do wychowawcy z uwzględnieniem następujących zagadnień:

1) godziny pobytu dziecka w szkole – od – do,

2) dowóz dziecka do szkoły – własny/transport gminny,

3) korzystanie z dożywiania – obiady – tak/nie.

W razie pytań proszę kontakt tel. 535 999 321, e-mail czerska.m@zsdamnica.pl

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Maria Czerska